ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Sup To Be, gevestigd op Klipperaak 7, 3356 MN te Papendrecht met KvK 86233483 | BTW NL002623756B46

Bij gebruik van deze diensten dien je akkoord te gaan met onze algemene, aansprakelijkheids- en annuleringsvoorwaarden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij Sup To Be.

 

 • Huur is te allen tijde geheel op eigen risico.
 • Huurder is in bezit van tenminste een zwemdiploma A.
 • Huurder is in bezit van een WA-verzekering.
 • Huurder verklaart in goede gezondheid te verkeren en niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.

 

 • Bij verhuur is tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. Zonder deze gegevens kan geen materiaal worden meegeven.
 • Verhuur vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van tenminste 1 volwassene. Kinderen vallen te allen tijde geheel onder de verantwoording van de ouders/of diens verzorgers/begeleiders.

 

 • Sup To Be levert de volgende materialen: supboard, veiligheidsleash, peddel, pomp, waterdichte tas, repairkit en indien gewenst een zwemvest (hierna genoemd: het materiaal) en wij verwachten dat iedereen zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat.
 • De huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Geef (motor)boten te allen tijde voorrang.
 • Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die Sup To Be moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Sup To Be.
 • Indien het materiaal buitengewoon vuil wordt ingeleverd door de huurder, dan is deze een bedrag van tenminste EUR 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 • Het is voor de huurder niet toegestaan het materiaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren.

 

 • Huurder zal geen afval in het water gooien/achterlaten.
 • Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 • Aangezien de activiteit in en nabij natuurgebieden en Unesco Werelderfgoed plaatsvindt, is de volgende bepaling in verband met de wet natuurbescherming opgenomen: het is verboden beschermde vogels en dieren te doden, te verwonden of te ontrusten. Tevens mogen de nesten of verblijfplaatsen niet verstoord of de eieren uit de nesten weggenomen of beschadigd worden. Bij het niet naleven kan Sup To Be niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Sup To Be wijst expliciet op het gevaar bij het op- en afstappen van het supboard dat altijd op knieën dient te gebeuren. De huurder wordt er tevens op gewezen dat het materiaal van het supboard in de zomer zeer warm/heet kan worden, waardoor het supboard niet te hard opgepompt dient te worden en op de kant zoveel mogelijk in de schaduw gestald dient te worden. Voor schade die hierdoor ontstaat kan Sup To Be niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 • In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Sup To Be via 06 – 44035529.
 • Mocht de huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient de huurder Sup To Be hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch (zie telefoonnummer hierboven) in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden.
 • Het maken van reserveringen voor de huur van één of meer supboards is mogelijk door online te reserveren op de website, per e-mail, telefonisch, per SMS of per Whatsapp. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door Sup To Be via Internet, per e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp.
 • Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf door middel van een betaalverzoek via de bankrekening. Betaling van andere bedragen zoals schade wordt door de verhuurder binnen twee dagen geïncasseerd. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim en zal de vordering uit handen worden gegeven.
 • Strippenkaarten zijn geldig voor de periode van 1 jaar.
 • Sup To Be kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het materiaal onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene, aansprakelijkheids-, en annuleringsvoorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.
 • Eventuele terugbetalingen door Sup To Be aan de huurder zal altijd binnen 14 dagen na restitutie overeenkomst via de bank gedaan worden.
 • Indien huurder het materiaal niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder extra huur te belasten zijnde 15,00 euro per uur met een maximum van 100,00 euro per dag. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 • De huurder verleent toestemming voor het (kosteloze) gebruik van gemaakte foto’s en/of opnamen van hem/haar op Facebook, Instagram en voor commerciële doeleinden. Sup To Be vraagt altijd voor plaatsing op social media akkoord. Indien de huurder na akkoord toch afziet van de toestemming, is het mogelijk hiervan schriftelijk dan wel via e-mail melding te maken en kan een verzoek van verwijdering ingediend worden.
 • Bij klachten dient de huurder binnen bekwame tijd Sup To Be daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
 • Huurder zal het materiaal zonder schriftelijke toestemming van Sup To Be in gebruik niet afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Al het materiaal dient na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven.
 • Iedere huurder dient een volledig en duidelijk ingevuld vrijwaringsformulier in te vullen voorafgaande de huurperiode. Indien dit niet of niet volledig is gedaan heeft Sup To Be het recht de huurder te weigeren. In dat geval vervalt het recht op eventuele teruggave van het reeds betaalde geld. Het vrijwaringsformulier is terug te vinden op de website en onderaan dit document. Sup To Be heeft de vrijwaringsformulieren klaarliggen.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid van de huurder voor schade, verlies of diefstal

 • Wanneer u schade aan het materiaal constateert voordat u gaat suppen, dan dient u dit direct te melden.
 • Het huren van een supboard en de activiteiten op het water zijn geheel op eigen risico. Sup To Be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade of gevolgschade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een supboard.
 • Aan het einde van de huurperiode zal huurder het materiaal bij Sup To Be inleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij/zij het materiaal ter beschikking gesteld heeft gekregen.
 • Huurder is bereid door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom de route te vergoeden.
 • Huurder is in geval van schade aan materiaal aansprakelijk voor de verkoopwaarde incl. BTW. De verkoopwaarde wordt op moment van schade vastgesteld.
 • Bij diefstal, verlies of schade is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Laat het materiaal dus nooit ergens onbeheerd achter.

Bij diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie door Sup To Be. Persoonsgegevens worden gedeeld en de claim betreft een minimaal bedrag van 500,00 Euro.

ANNULERING

Annuleringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op boeking tot en met 10 personen. Aangepaste groepsvoorwaarden zijn van toepassing op boekingen vanaf 10 personen.

 • Bij annulering binnen 24 uur van de gereserveerde huurperiode wordt 100% van de totale boekingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur en 25 uur voor aanvang wordt 25% van de totale boekingskosten in rekening gebracht.
 • Bovengenoemde geldt ook voor het geval er minder deelnemers aan een groepsactiviteit verschijnen dan waarvoor u hebt gereserveerd. Er dient dan voor de niet-verschijnende personen betaald worden.
 • Indien de huurder de huurperiode wil annuleren, moet hij/zij Sup To Be zo spoedig mogelijk hiervan in kennis brengen. Dit moet verplicht via e-mail: info@suptobe.nl. Wanneer de verhuurperiode binnen 24 uur voor aanvang is, is de huurder verplicht ook telefonische melding te maken via 06-44035529
 • Bij slecht weer, stevige regenbuien of onweer raden wij af om het water op te gaan. Sup To Be is leidend in het besluit om het door te laten gaan of niet. Hierover zal eventueel overleg worden gepleegd met de huurder. Huurder krijgt dan de mogelijkheid om zonder meerkosten een andere dag te bespreken. Onder slecht weer verstaan wij: langer dan een uur voorspelde regen, temperatuur lager dan 10 graden, onweer/bliksem en storm (windkracht 6 of hoger).
 • Bij regen of minder mooi weer zal de verhuur gewoon doorgaan. Wanneer de huurperiode al is gestart en de huurder vanwege persoonlijke of weersomstandigheden toch stopt, heeft deze in geen geval recht meer op teruggave van het reeds betaalde geld.

EIGEN RISICO

Vul hier de eigen risico verklaring in als je gereserveerd hebt bij SUP to Be.